Słabe i mocne strony sondaży

Podejmując decyzję o procesie badawczym należy w odpowiedni sposób sformułować cel badawczy, a także wybrać odpowiednie metody. Ma to szczególne znaczenie dla przebiegu procesu, jak i uzyskanych danych. Jedną z metod są sondaże, które pozwalają na dotarcie do reprezentatywnej próby odbiorców, ale przy tym związane są z pewnymi obciążeniami nałożonymi na ten typ badań.

Badanie dla małych i dużych grup

W procesach badawczych sondaże wykorzystuje się w celach:

 • opisowych
 • wyjaśniających
 • eksploracyjnych.

Ogólnie mówiąc wykorzystuje się je w badaniach, gdy jednostkami analizy są pojedyncze osoby, a także gdy badana populacja jest zbyt duża, aby badać jej całość. Same sondaże stanowią narzędzie pomiaru postaw i poglądów. Stanowi ono także przydatne narzędzie w naukach społecznych.

Elastyczność versus forma

Mając na uwadze jak popularnym typem badań jest omawiana metoda warto pamiętać o tym, iż do jej zalet zalicza się między innymi takie cechy jak:

 • duża elastyczność (szczególnie w analizach);
 • możliwość zadawania wielu pytań dotyczących badanego tematu;
 • standaryzacja kwestionariusza.

Natomiast do wad, które mogą mieć duże znaczenie dla osiągniętego wyniku, zalicza się:

 • wrażenie powierzchownego traktowania badanego tematu;
 • kwestionariusze nie odpowiadają całościowej sytuacji życiowej jednostki;
 • niemożność zmiany kwestionariusza w trakcie badań.

Rzetelność odnosi się do całego procesu

Ogólnie rzecz ujmując za słabą stronę sondaży można uznać trafność, w szczególności, jeśli chodzi o budowanie kwestionariuszy, którego zawartość nie zawsze musi być adekwatna do osoby badanej. Zaś za zalety uznać można zdecydowanie rzetelność, która wyraża się poprzez dostarczenie każdej badanej osobie tego samego zestawu pytań. Mówiąc o rzetelności całego procesu badawczego należy zwrócić uwagę na:

 • przeprowadzanie całego procesu zgodnie ze sztuką;
 • właściwą budowę kwestionariusza;
 • redukowanie poczucia oceny ankietowanego.

Najważniejsze jest skonkretyzowanie działań

Rzetelność procesu badawczego sprawia, iż pozyskane dane będzie można uznać za wiarygodne i dające się wykorzystać w faktycznej sytuacji, na której skupiało się badanie. Nie bez znaczenie jest to, iż proces składa się z wielu etapów. Właściwe zrozumienie ich roli oraz ich przeprowadzenie wpływa na skuteczność każdego procesu. Sondaże są typem badań, które zdecydowanie potrzebują uważności oraz skonkretyzowanych celów.